Referat fra medlemsmøde, Københavns Udvalget.

 

 

Medlemsmødet for Københavns Udvalget blev i år afholdt onsdag d. 31.10 - 2007 i klubhuset i Veksø. Det blev til en hyggeligt aften, både for de få, men glade og engagerede, fremmødte medlemmer, og for udvalget.

Udover de seks i udvalget, var der mødt 9 medlemmer op, både kendte og nye ansigter, samt Jørgen Floes som repræsentant for bestyrelsen. Det blev til nogle gode diskussioner samt hygge omkring bordet med kaffe og god kage.

Aftenen forløb således:

 

1. Valg af dirigent

Jørgen Jensen blev traditionen tro valgt som dirigent.

 

2. Valg af stemmetæller

Marie-Louise Slettegaard samt Mia Rasmussen blev valgt til stemmetællere.

 

3. Udvalgets beretning

Igen i år havde udvalget valgt at dele beretningen op, så de der var overordnet ansvarlige for de forskellige områder, hver især kunne fortælle hvad der var sket i løbet af året.

Poul Poulsen startede med at fortælle hvad der var sket på gravoplærings/ræve-området. Han kunne således berette, at der for ganske nylig er blevet indkøbt 2 ræve, en han og en tæve og at håbet er, at der kommer rævehvalpe til foråret. Indflytningen for de nye ræve er gået godt og vi er glade for ”familieforøgelsen”. Dernæst fortalte Poul om tilslutningen til gravoplæringen, som igen i år har været ganske pæn, samt om ønskerne for forbedring af vores 2 gravanlæg. Dette vil bl.a. indebære dræn ved graven, samt overdækning af den ene grav. Ønsker som udvalget håber, vil kunne blive indfriet i løbet af de kommende arbejdslørdage.  Gravprøver???

Herefter gik ordet til Bjarne Holm Jensen, som fortalte om årets sportræning/sporprøver. Han kunne fortælle at tilslutningen til både træning og prøver var lidt lav i foråret men at der til gengæld var så stor tilslutning til efteråret, at der skulle foretages lodtrækning.

Derudover kunne Bjarne fortælle at der nu er sket ændringer i forhold til de sweissprøver der indtil nu har været retningslinjer for vores elite I og elite II spor, og påpegede, at fra at være en jagtdisiplin overgik sportræningen nok mere til at være en hundesport.

Endelig kunne Bo Tonnesen samt Mia Rasmussen berette om året lydighedstræning. Bo kunne således fortælle om stor tilslutning både forår samt efterår, men at der til efterårets træning kunne ses lidt færre hunde på pladsen grundet træner mangel. Vi manglede til efterårssæsonen en træner til vores begynderhold, og valgte derfor på forsøgsbasis at sammenlægge vores hvalpe og begynderhold. Dog ikke med fuld belægning på begge hold, idet vi fandt det uhensigtsmæssigt. Men dette til trods var oplevelsen af træningen god og en sådan sammenlægning kan gentages om nødvendigt. Derudover kunne Bo berette om træningen på de øvede og meget øvede og også her var der gode oplevelser.

 

4. Udvalgets regnskab

Jørgen Jensen kunne fremlægge årets rengskab, som viste en lille nedgang i forhold til sidste år, primært pga. indkøb af vores ræve samt en ny fryser til opbevaring af vores kød til rævene.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

 

5. Valg af udvalgsmedlemmer

Vi kunne i år konstatere at der ikke var nogen af de seks medlemmer af udvalget der var på valg, men vi skyndte os at understrege at det absolut ikke betød at vi ikke gerne ville modtage nye medlemmer i udvalget. Og vi fik da også ”fanget” to nye medlemmer, så velkommen til Hanne Perez samt Marie-Louise Slettegaard som nye suppleanter i udvalget.

 

6. Valg af revisor

Dette punkt gik vi let hen over, idet vi gik ud fra at Jørgen Jensen også det næste år fører regnskab for udvalget.

 

7. Indkomne forslag (skriftlig - sendes til Jørgen Jensen senest 14 dage før medlemsmødet)

Da der i år ingen indkomne forslag var, kunne vi også hurtigt lukke dette punkt.

 

8. Eventuel

Under eventuelt kom vi vidt omkring. Jørgen Floes orienterede om den ekstraordinære generalforsamling der skal afholdes i Vejle d. 25 november. Derefter informerede han om det nye rygprogram, som denne gang indebærer indsamling af blodprøver fra K-diagnosticerede hunde. Herefter opfordrede Jørgen udvalget til at arrangere en mentaltest af vores hunde og oplyste herunder, at der netop er uddannet en ny mentaltester i Fyns Udvalget. Dette emne blev ivrigt diskuteret og udvalget har taget forslaget til efterretning.

Derefter kom Bjarne Holm Jensen ind på udvalgets tanker fremadrettet omkring sportræningen, som bl.a. indebærer at uddanne et korps af sporlæggere til instruktion og sporlægning til prøver, samt en opkvalificering af de eksisterende sporlæggere.

Og sidst men ikke mindst blev der snakket om hvad der mere kunne tænkes at komme til at foregå på de næste arbejdsdage i udvalget.

Herefter var der hyggesnak omkring bordet om mange spændende emner der vedrører vores bedste ven.

 

Alt i alt kunne udvalget ved mødets afslutning sige tak for en hyggelig aften med mange konstruktive diskussioner og mange gode hundehistorier fra det virkelige liv. Tak til alle de fremmødte medlemmer, til Jørgen Floes samt til udvalgets medlemmer for god ro og orden og for  en hyggelig aften.

 

På udvalgets vegne/ Mia Rasmussen