Referat fra medlemsmøde i Københavnsudvalget

den 28. oktober 2009.

 

17 medlemmer var mødt op i Veksø, på denne kolde og regnfulde aften. Inde i varmen blev serveret kaffe, the og kager, og mødet kunne herefter begynde.

Tilstede fra udvalget var:

Poul Poulsen, Bjarne Holm, Jørgen Jensen, Bo Tonnesen, Michael Frederiksen og Marie-Louise Slettegaard.

 

Jørgen Jensen byder velkommen, og herefter gennemgås dagsordenen punkt for punkt.

 

1)      Valg af dirigent. Marie-Louise Slettegaard blev valgt.

 

2)      Valg af stemmetællere: Ingen turde melde sig, så vi blev enige om at hjælpes ad.

 

3)      Udvalgets beretning:

 

Bo Tonnesen fortæller om lydighed.

Der var i foråret 4 hold, men der var næsten ingen deltagere. Så det var nogle små men intensive hold. Som resultat herefter, blev der ”kun” lavet 3 efterårshold. Der blev lavet et fælles ”superhold” for de øvede og meget øvede, idet den ene af trænerne ikke længere ku afse tiden til træningen. Der var til gengæld god tilslutning på de 3 resterende hold. En bøn til sommerferiens rævepassere fra udvalget: Kør gerne en tur med græsklipperen – ellers kan vi begynde at sælge hø sidst på sommeren.

 

Bjarne Holm fortæller om spor.

Vi har i år kørt med sporinstruktion forår og efterår. Foråret har der været stor tilslutning til, men i efteråret var kun 10 hunde tilmeldt. Måske skyldes dette risikoen for smitte af hjernehindebetændelse via lokale skovflåter? Vi kan kun gætte.

Der har været super fin tilslutning til begge sporprøver, der dog var præget af et vejr, der begge gange vanskeliggjorde det for hundene.

Som noget nyt har vi arrangeret ”para-sporprøve”. En ”uden for kategori prøve” for de hunde der ikke har mulighed for at deltage på de officielle sporprøver i DGK regi. Der var 5 deltagende hunde, der alle blev præmierede.

Udvalget mister desværre en af vore faste sporlæggere, men stor tak til alle der i årets løb har hjulpet til, og tak for jeres store indsats. Vi satser på at der igennem DGK bliver arrangeret et Sporlægger seminar der sikrer ensartethed ang. udlægning af spor, landet over. Vildtsporudvalget har længe snakket om det, men måske vi i udvalgsregi skal starte?

Der blev her stillet spørgsmål om der var behov og mulighed for en ”erfaringsdeling” for dem der stod og skulle til sporprøve. Måske deres første prøve, og ofte er der mange ubesvarede spørgsmål som man godt ku tænke sig at få svar på. Mange oplever også, at få god kritik af dommer efter endt prøve, og få ting at vide som man ku have gjort anderledes for at få en bedre præmiering. Det var ting som man gerne ville have vidst inden prøven. Der var mange forslag, og udvalget vil arbejde videre med ideen.

 

Poul Poulsen fortæller om gravoplæring.

Igennem året har der ikke været så mange til gravoplæring. Måske vores medlemmer kommer primært fra byen og ikke har behov for at oplære deres hund i graven? Michael Frederiksen og Jens Slettegaard er indstillet til gravoplæringsleder-prøven. Poul fortæller at DKK og Danmarks Jægerforbund vil regulere prisen på gravoplæring – vi venter spændt på at høre nyt. Derudover vil de komme på uanmeldt besøg hos rævene. Der er 32 rævehold i Danmark, hvis nogle nedlægges, skal vi måske til at samarbejde med Terrierklubben? Måske vi skal stille vores ræve til rådighed for deres hunde for at hjælpe dem? Fra årsskiftet 2013 bliver rævehold forbudt. Vi må afvente og se hvad fremtiden bringer til os. Vi kan trøste os med at vores ræve til sammenligning har det godt, og vi har muligheden at vi laver løbegård til rævene. Men vi frygter at det bliver nemmere for dyreaktivister at slippe rævene ud i det fri. Jette Bjerregaard spørger om rævene er dækket ind med vitaminer, eksempelvis D-vitamin? Poul Poulsen fortæller, at de netop derfor fodres ekstra med indmad henover vinteren.

 

Poul Poulsen fortæller om vedligeholdelse.

Udvalget har fået ny dør og malet klubhuset. Det har pyntet gevaldigt! Men der er behov for at gøre noget ved indhegningen af trænings- og prøvegraven.

 

Poul Poulsen fortæller om Udstilling 10. april 2010.

Mange ting er allerede på plads, men der bliver på dagen behov for en masse behjælpelige hænder. Der er kommet en del nyt ringpersonele, takket være et kursus gennem DGK. Vi vil gerne benytte nogle af de nye, så de kan komme i gang.

 

4)      Udvalgets regnskab.

Jørgen Jensen gennemgår udvalgets regnskab. Desværre er der atter i år underskud, hvilket primært skyldes en regulering i lejen af arealet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

5)      Valg af udvalgsmedlemmer.

Af de faste udvalgsmedlemmer er Poul Poulsen, Bo Tonnesen og Lisbeth Dalgaard på valg.

Af suppleanter er Hanne Perez og Marie-Louise Slettegaard på valg.

Lisbeth Dalgaard og Hanne Perez ønsker ikke genvalg. Vi siger mange tak for deres indsats og tak for denne gang. Poul Poulsen og Bo Tonnesen stiller op igen, og Marie-Louise Slettegaard ønsker at stille op til det faste udvalg. Alle 3 blev valgt ind. Jon Beck ønsker som ny også at stille op til udvalget. Han blev ligeledes stemt enstemmigt ind. Derudover ønsker Kim Gregersen at stille op som suppleant, og blev ligeledes stemt ind.

 

6)      Valg af revisor.

Poul Poulsen fungerer som kasserer, og Henrik Pedersen ville gerne være ekstern revisor. Tak for det.

 

7)      Indkomne forslag.

Jørgen Jensen havde ikke modtaget nogen forslag, så ingen officielle.

 

8)      Eventuelt.

Der blev nu stillet spørgsmål til bestyrelsens repræsentant – Poul Poulsen.

Ole Hjort spørger til sendemandsmødet, om det fungerer efter hensigten? Og hvordan med kontakten ud til menige medlemmer, kan vi gøre noget for at forbedre opbakningen bag udvalget? Hvad kan vi gøre for at fremme medlemmersnes interesse for at involvere sig i klubben? Der blev stillet forslag om ”gravhundens dag” eller lignende. Mette Frederiksen foreslår at avlerne får mulighed for at dele en folder ud til hvalpekøberne, en folder som er generel for det lokalområde hvalpen fremover befinder sig i. Ole Hjort ønsker at bestyrelsen var på forkant med disse medlemsmøder og sendte dagsorden ud med emner de ønskede at udvalget tog op med de fremmødte medlemmer. Så ville et bredere billede af stemningen for et givent emne opnås.

 

Herefter snakkede vi bredt om mulige emner udvalget kunne tage op på det næste sendemandsmøde 30. januar 2010.

 

-          En bredere og mere saglig kommunikation

-          Kursus for sporlæggere

-          Tilsvarende kursus for ræveholdere – etik og håndtering af rævene

-          Ensartethed for præmielister

-          Bør den første 1. præmie på brugsprøve ikke være national?

-          Transparent klagegang både i DGK og DKK

-          Bedre sammenhold, kan det lade sig gøre? Det meste er brok, klager og sygdom.

-          For meget om sygdom i bladet. Noget mere positivt.

 

 

 

Udvalget takker for et hyggeligt, udbytterigt og interessant møde. Vi ønsker god vinter – vi ses om ikke før, så til forårets aktiviteter.