Referat for medlemsmøde mandag d. 22/10-18 i DGK Københavnsudvalget.
 

Fra udvalget deltog Marie-Louise Slettegaard (MLS), Bo Tonnesen (BT), Henrik Pedersen (HP), Lene Jørgensen (LJ) og Anne Malene Mortensen (AMM). Marie-Louise deltog både som udvalgsmedlem, men også som repræsentant for bestyrelsen i DGK.

Derudover et fint medlemsfremmøde.

Dagsorden for møder:

1)      Valg af dirigent.

2)      Valg af stemmetæller

3)      Udvalgets beretning

4)      Udvalgets regnskab

5)      Valg af udvalgsmedlemmer

6)      Valg af revisor

7)      Indkomne forslag

8)      Eventuelt

Ad 1) Marie-Louise Slettegaard blev valgt som dirigent.

Ad 2) MLS blev valgt som stemmetæller

Ad 3) Udvalgets beretning:

MLS gav status over årets ringtræning. Der har ikke været så stort fremmøde, men deltagerne har været glade for træningen og tilbuddet. Vi håber fremadrettet at kunne tilbyde ringtræning igen, ikke mindst op til det planlagte skue i juli.

BT gav status over lydighedstræningen: Der var mange hold i foråret blandt andet da øvede måtte deles i to mindre hold. Derudover et rally-O, et hvalpehold med 3 deltagere, et vandvandapporteringshold med 3 deltagere og et begynderhold med 6-7 deltagere.  I efteråret var der et hvalpehold med ca. 4 deltagere, færre end tilmeldte, et begynderhold med 8 deltagere, et Rally-O hold med 5-6 deltagere og øvede  med 8 deltagere med noget frafald. Der var enighed om at vandapportering nok er bedst om foråret. 

Jeanette efterlyste bedre beskrivelse af diverse hold fx rally-O for at udbrede kendskabet til de forskellige træningsformer. En mulighed er bedre beskrivelse + en video på FB og hjemmesiden.

BT orienterede om årets sportræning: 15-16 deltagere, heraf 6 tidligere deltagere. I efteråret ca. 10 deltagere, heraf 4-5 fremmødte pr. gang. Pris er uændret 400 kr for begyndere, 300 kr for tidligere deltagere.

MLS om sporprøverne: På forårsprøven blev 15 hunde afprøvet. 40 + 20 timers hundene klarede sig godt. Kun 1 3 timers hund kom igennem. Årsagen var formentlig at det pludselige varmeskifte gav en kraftig færtændring. Mirjam Hoogeveen og Kirstin Sørensen var dommere. Jane Borrishold var med som dommeraspirant.

Ved efterårsprøven var der afbud fra dommer Mikael Kjærulf, i stedet kom Kim Christense foruden Kim Rydahl. De nyinkøbte vandrepokaler blev uddelt. Der blev afprøvet i alt 14 hunde, hvorimod reservespor ikke blev brugt.

MLS om årets udstilling: dobbeltudstillingen i foråret var vellykket. Kun salget fra kataloger går til klubben.

HP orienterede om mentalbeskrivelsen, der blev holdt i  i foråret lige som sidste år. Der var 10 tilmeldte hunde, heraf 6 gravhunde. På beskrivelsesdagen måtte 1 hund melde afbrud da den var for ung(4 dage).  Der deltog hunde fra både Norge og Finland. Deltageren fra Norge har skrevet godt indlæg til det kommende Gravhunden.  Økonomisk var der et sparsomt overskud fra beskrivelsen. Henrik vil gerne stå som prøveleder igen næste år 9/9-19. En hund kan godt beskrives flere gange uanset alderen. For at deltage i racebeskrivelsen skal hunden være mellem 10 måneder og 24 måneder.

Forslag fra Hanne: kan der lægges apportering ind på lydighedsholdene i stedet for kun at træne til specifik vandapportingslydighed? Dette blev der fundet grundlag for at arbejde videre med på lydighedsholdene.

Jeanette kom med forslag om at skifte trænere engang imellem undervejs i sæsonen da erfaringen er at kan være godt at prøve lydighedstræningen på forskellige måder. Nogle deltagere synes at det er godt med variation, mens andre synes det er rart med kontinuitet. Udvalget kan i hvert fald konkludere at det ikke ser ud til at gøre noget hvis det skiftes lidt mellem trænerne fx på grund af ferie og lign.

Der var til mødet enighed om at trænerne gerne må foretage forventningsafstemning til deltagerne så deltagernes forudsætninger for træningen er ens og holdene bliver mere ensartet. Deltagerne skal være med fra starten, så holdene ikke forstyrres midt i sæsonen. Undtagelse til dette er hvalpene.

 

Ad 4) Regnskabet blev gennemgået ved MLS. Poul Poulsen har været revisor på regnskabet. Der var følgende kommentarer til regnskabet fra MLS:

Der har været lidt mindre indtjening fra ringtræning i år og lidt mindre overskud fra lydighedstræningen på grund af blandt andet det delte hold.

Der arrangeres fortsat trimmekursus årligt, men udvalget har ingen indtjening på det da overskuddet går til instruktørerne.

Udvalget arrangere kun udstilling hver 2. år. Et eventuelt overskud kommer alene fra katalogsalg hvorimod overskud fra et skue går alene til udvalget.

Anskaffelser: udvalget har anskaffet 3 nye ærespræmier: 2 trægravhunde + 1 pokal til udstilling. Der er indkøbt nye klapstole til blandt andet sporprøven.

Der har været brugt midler på et sportræningskursus i DKK-regi + deltagelse i en fælles trænerdag. 

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

 

Der kom en forespørgsel om der kommer nosework træning i DGK regi. Ja, siger MLS, der arbejdes på det. Der er dog ikke nogen i DGK endnu som kan undervise i det. Hanne fortalte nærmere omkring Nosework og mulighederne for træning. Der var til medlemsmødet stor interesse i nosework som en aktivitet i udvalget.

Ad 5) Henrik Pedersen og Bo Tonnesen var på genvalg. Henrik ønskede ikke at genopstille, mens Bo modtog genvalg. Udvalget takkede Henrik for sin indsats igennem flere år og glædede sig over at han fortsat vil arrangere mentalbeskrivelsen samt deltage i sportræningen. Anita Ballin og Carsten Nygaard indtrådte i udvalget som ordinære medlemmer.

Ad 6) Poul Poulsen blev valgt som revisor igen.

Ad 7) Ingen indkomne forslag.

Ad 8) Udvalget planlægger at lave en gåtur før jul med efterfølgende spis alt hvad du kan æbleskiver + gløgg.  Derudover en nytårstur/troldetur i lokalområdet anført af Lene Jørgensen.

 

Mødet sluttede med hyggeligt snak over en kop kaffe og et stykke kage.

 

Referant AMM