Medlemsmøde DGK Københavnsudvalget mandag d. 14/10-2019

 

Hele udvalget var tilstede bortset fra Bo Tonnesen. Derudover var der et rigtig godt fremmøde med 16 deltagere.

 

  1. Marie-Louise Slettegaard blev valgt som dirigent
  2. Tina blev valgt som stemmetæller
  3. Udvalgets beretning blev aflagt ved Marie-Louise Slettegaard:

 Der har i det forgangne år været mange forskellige aktiviteter i udvalget med rigtig god tilslutning:

Lene arrangerede i december en julegåtur med stor tilslutning. Arrangementet sluttede med æbleskiver og hygge i klubhuset i Vallensbæk. Derudover var vi på endnu en gåtur i februar Søndersø rundt.  Henover vinteren var der udendørs hvalpeleg arrangeret som drop- in træning ligesom rallyholdet også trænede udendørs flere gange i Brøndby i løbet af vinteren. Derefter startede sportræningen i februar med 10 hunde i foråret efterfulgt af sportræning i efteråret med det største antal hunde længe, nemlig 15 hunde, heraf flere nye. Udvalget har derfor indkøbt flere drypflasker og sporliner/halsbånd, sidstnævnte med henblik på videresalg til deltagerne i sportræningen.

På forårets lydighedshold var der i foråret fem hvalpe på hvalpeholet, ti på begynderholdet, seks på det øvede holdet og syv på rallyholdet. I efteråret fordelte deltagerne så med seks på hvalpeholdet, syv på begynderholdet, syv på det øvede holdet samt fem på rallyholdet.  

 

D. 1. september blev der for 3. gange i udvalget afholdt mentalbeskrivelse i klubhuset i Vallensbæk. Prøveleder var Henrik Pedersen.  Ni gravhunde var tilmeldt og en af anden race. ML fortalte undervejs hvorfor mentalbeskrivelse er interessant, ikke mindst når der deltager andre racer.

 

Primo juli afholdt vi skue for første gang med stor succes. Forinden havde udvalget beregnet at ved 20 tilmeldte hunde ville arrangementet kunne løbe rundt, men uden overskud.  En uge før første tilmelding var der kun 12 hunde tilmeldt, men på selve dagen var der til vores store glæde et stort fremmøde, så der i alt stillede 46 hunde. Det blev således en dejlig dag med glade mennesker. Udvalget havde således vældig travlt med at skaffe mad nok til alle de fremmødte.  Der var derudover besøg fra blandt andet gravhundebutikken og der var blevet brygget øl specielt til lejligheden.

Ved sporprøven i foråret måtte vi annoncere for at få prøven fyldt op, hvilket lykkedes således at 13 hunde blev afprøvet. Prøven gik rigtig fint og en hund blev brugschampion på dagen.  Ved efterårets prøve var der i første omgang kun 9 tilmeldte. Vi forsøgte i første omgang at få dispensation til at holde prøven uden ekstra hunde, hvilket ikke blevet givet. Det lykkedes efterfølgende at få flere tilmeldinger, således at der blev gået seks 40t/1000m spor, tre 20t/600m spor og fire 3 t/600m spor. Derudover var der en reservehund på 40 timer, der dog ikke kom med. Endnu engang blev en hund brugschampion på dagen. Trods massiv regn blev det en rigtig god dag hvor udvalget for første gang serverede hjemmelavet mad på dagen med godt salg.

 

Fra en af deltagerne kom et spørgsmål omkring skue versus udstilling. Marie-Louise informerede om at overskud på officielle prøver går til klubben, men uofficielle, herunder skue, går til udvalget.

Derefter var der spørgsmål til sporprøvereglerne hvilket blev besvaret i fællesskab af udvalget. Det affødte en lille, men god diskussion omkring kravene til eksteriør og brugsprøverne.

Yderligere blev der spurgt til muligheden for gravoplæring. Udvalget informerede om at det er blevet forbudt i Danmark og de problemstillinger som dette kan medføre i forhold til rævebestanden blev berørt. Poul Poulsen fortalte om det tidligere rævehold i udvalget, da det holdt til i Veksø. Derudover fortalt Poul om muligheden for at gravtræne i Sverige, hvilket dog er på grævling.

Poul fortalte også om dette års brunsttur i Dyrehaven, som medlemmer af klubben hvert år inviteres med til at deltage i. Arrangementet er gratis og meget spændende og medlemmerne blev opfordret til at holde øje med hjemmesiden/facebbok næste år da den arrangeres hvert år i oktober.

Udvalget beretning blev godkendt enstemmigt af forsamlingen.

 

Udvalgets regnskab

ML gennemgik årsregnskabet med følgende bemærkninger:

Ad ringtræning:  indtægt fra dette er i dette år lagt ind under lydighed. Det samlede beløbet er gået ned hvilket blandt andet skyldes indkøb til lydighedstræningen.

Ad spor: der blev sidste år indkøbt sporliner og halsbånd + drypflasker. Inklusiv i beløbet er salg og køb af blod.

Ad skue: god indtægt ved tilmelding til skue. Intet katalogsalg i år da kun udstilling hver andet år.

Ad kiosk: primært indtjent ved kiosksalg på skuet.

Ad udgifter: en sporlægger har doneret penge til klubben.

Ad leje af areal: i sommerhalvåret træner vi mandage, i vinterhalvåret om søndagen.

Der er intet vedligehold på arealet hvilket er en stor fordel. Generelt var der enighed om at rammerne for klubbens arbejde er rigtig gode i Vallensbæk. Flere deltager i mentalbeskrivelsen udtrykte blandt andet glæde ved de gode faciliteter.

Anskaffelser: vandrepræmier er indkøbt(trægravhunde)

Ingen har været sendt på kurser i år.

Årets resultat blev kr.  4480,17

Udvalgets samlet beholdning er 49052,08 kr.

Forsamlingen godkendte regnskabet uden yderligere bemærkninger.

 

AM foreslog at vi spørger jagtforeningen igen om vi kan få lov til at have en fryser i rummet til blod. Jeanet oplyste at der sagtens kan sættes en måler på, der kan måle vores forbrug særskilt.  Der foreslås også en gasfryser.

ML, AM og Lene var på genvalg og alle tre blev enstemmigt valgt. Der blev opfordret til at man gerne må hjælpe uden at være medlem af udvalget. Charlotte tilbød at hjælpe til udstillingen til næste år 19/4-20, hvilket blev taget imod med glæde.

 Poul Poulsen blev valgt igen til revisor.

 Ingen indkomne forslag.

 

Eventuelt:

ML og Hanne arbejder på at afholde et rallystævne det kommende år.

Der blev spurgt om der bliver der holdt mentalbeskrivelse næste år? Svaret var, at som udgangspunkt regner udvalget ikke at gøre det igen da det er nødvendigt at prioritere kræfterne i udvalget, der jo er relativt lille.

 

AM spørger til om nogen egentlig bruger hjemmesiden. Det viser sig at den faktisk bruges af nogle, der ikke er på Facebook. Der var således ikke umiddelbar stemning for at lukke hjemmesiden, men udvalget vil dog gerne arbejde videre med en forhåbentlig bedre løsning, der kobler sig til DGKs hjemmeside.

 

Spørgsmål til hvalpevintertræning: vil kræve tilmelding, søndag formiddag.

 

Et medlem kom med et forslag til en gåtur i Glostrup med kaffe i aktivitetscenter bagefter.

 

Mødet sluttede efter hyggelig snak over kaffe og hjemmebagt kage og udvalget takkede for et godt fremmøde😊

 

Anne Malene, okt. 2019